Wysokiej jakości staże dla uczniów policealnej szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 30.04.2020r.
Termin rekrutacji:  wrzesień 2019r. – luty 2020r.
Wartość projektu:  451 407,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  383 696,76 PLN
Cel projektu: nabycie do końca kwietnia 2020r. kompetencji przez 43 uczniów (36K i 7M) oraz 3 nauczycieli   kształcenia zawodowego (2K i 1M), uczących się lub pracujących w mieście Suwałki z Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.
Planowane efekty:
-3 nauczycieli kształcenia zawodowego nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu
-min. 43 uczniów nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczyciele z Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach uczący się lub pracujący na terenie miasta Suwałki w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
Staże zawodowe u pracodawców:
1. Uczniowie odbędą staże w wymiarze 450h – staże odpowiadające kierunkowi kształcenia będą wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego oraz będą organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.
2. Nauczyciele odbędą staże w wymiarze 40h – staże zawodowe przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych w kontekście podstawy programowej, przybliżenia realnych warunków pracy w danej instytucji, dostosowania wiedzy i umiejętności do standardów panujących w realnych warunkach pracy, zwiększenia korelacji między systemem kształcenia zawodowego a oczekiwaniami pracodawców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych, weryfikacji dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli z obowiązującą praktyką.
Przed przystąpieniem do staży zarówno uczniowie jak i nauczyciele zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, wezmą udział w szkoleniu BHP oraz przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu.
Wszyscy uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2096,57 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (od tej kwoty potrącone zostaną niezbędne składki ZUS w zależności od statusu uczestnika), w łącznej kwocie 6289,71 zł brutto za cały staż.
Osoba do kontaktu:  Ewelina Wilczewska, tel. 504 413 029

Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Suwałkach ul. Sejneńska 1) – na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz ze strony www.optimahrs.pl lub www.as.edu.pl, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Sejneńska  1,  16-400 Suwałki)
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Wysokiej jakości staże dla uczniów Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach – edycja II”
• prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY