Wysokiej jakości staże dla uczniów Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach

Czas trwania projektu: grudzień  2018r. – lipiec 2019r.
Termin rekrutacji:  grudzień 2018r. – kwiecień 2019r.
Wartość projektu:  422 524,25 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  401 244,25 PLN

Cel projektu: nabycie do końca lipca 2019r. kompetencji przez 35 uczniów (29K i 6M) oraz 2 nauczycielki kształcenia zawodowego, uczących się lub pracujących w mieście Suwałki z Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe z kierunków: Opiekun Medyczny, Technik usług kosmetycznych, Technik BHP, Technik administracji i Florysta, poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Planowane efekty: nabycie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez minimum 33 uczniów oraz 2 nauczycielki kształcenia zawodowego.
Liczba uczestników:  35 uczennic/uczniów i  2 nauczycielek
Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczycielki z Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach z kierunków: Opiekun medyczny, Technik usług kosmetycznych, Technik BHP, Technik administracji i Florysta uczący się lub pracujący na terenie m. Suwałki, zamieszkujący woj. podlaskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
Staże zawodowe u pracodawców:
1. Uczniowie odbędą staże w wymiarze 600h – staże odpowiadające kierunkowi kształcenia będą wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego oraz będą organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.
2. Nauczycielki odbędą staże w wymiarze 40h – staże zawodowe przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych w kontekście podstawy programowej, przybliżenia realnych warunków pracy w danej instytucji, dostosowania wiedzy i umiejętności do standardów panujących w realnych warunkach pracy, zwiększenia korelacji między systemem kształcenia zawodowego a oczekiwaniami pracodawców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych, weryfikacji dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli z obowiązującą praktyką.

Przed przystąpieniem do staży zarówno uczniowie jak i nauczycielki zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz wezmą udział w szkoleniu BHP. Dodatkowo uczniowie przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu.

Wszyscy uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1.979,46 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (od tej kwoty potrącone zostaną niezbędne składki ZUS w zależności od statusu uczestnika), w łącznej kwocie 7.917,84 zł brutto za cały staż.

Osoba do kontaktu:  Iwona Sawicka, tel. 789 299 680
Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Suwałkach ul. Sejneńska 1) – na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl lub www.as.edu.pl, wydrukuj, wypełnij i:
 dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Sejneńska  1,  16-400 Suwałki)
 prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Wysokiej jakości staże dla uczniów Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach”
 prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl